top of page

ระบบภูมิคุ้มกัน หรือ Immune system คือระบบที่คอยปกป้องร่างกายของเราจากสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ที่อาจเข้ามาทำอันตรายร่างกายเราได้ เช่น เชื้อโรคชนิดต่างๆ ได้แก่ แบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต รา พยาธิ รวมถึงสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ เช่น เซลล์ที่กำลังเจริญเติบโตไปเป็น มะเร็ง อวัยวะของผู้อื่นที่ปลูกถ่ายเข้ามาในร่างกาย การได้รับเลือดผิดหมู่ สารก่อภูมิแพ้ ฯลฯ สิ่งต่างๆ เหล่านี้มีคุณสมบัติเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ร่างกายยังไม่รู้จัก เรียกว่า antigen

องค์การอนามัยโลกเตือน แบคทีเรียบางส่วนไม่สามารถรักษาได้

เตือนภัย ‘เชื้อโรคดื้อยา’

เราจึงควรเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันก่อนที่จะสายเกินไป
วิธีการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันโดยการออกกำลังกายและโปรไบโอติก 
                

  Definition, as defined by the Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO), are "live microorganisms administered in adequate amounts which confer a beneficial health effect on the host." The microorganisms referred to in this definition are non-pathogenic bacteria (small, single celled organisms which do not promote or cause disease), and one yeast, Saccharomyces. They are considered "friendly germs," due to benefits to the colon and the immune system. The word is a compound of a Latin and a Greek word; it means "favorable to life." is also sometimes used to refer to a form of nutritional therapy based on eating probiotic foods and dietary supplements. Although probiotic supplements have also been used with farm animals, most are produced for human consumption in the form of dairy products containing two types of microbes—lactobacilli and bifidobacteria. As with the extended use of royal jelly, probiotics are now also being used in face creams and similar cosmetic products.

A new category called Prebiotics now also appears in the literature. Prebiotics refer mainly to certain foods, and occasionally to certain food products, that support microorganism viability, enhancing their survivability. Included among Prebiotics are foods such as Jerusalem and regular artichokes, oats, leeks, onions, and whole grain breads or cereals. Examples of Prebiotic food products are the Fructooligosaccharides (fructooligo-saccharides, or fruit derived, digestion resistant sugars) (FOS), also in honey, and the galactooligosaccharides (galacto-oligo-saccharides), sugars in galactose-containing foods like goats milk.

 

จุลินทรีย์เพื่อสุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาโรคต่างๆได้

 

สั่งซื้อ                  ได้ที่ศูนย์การออกกำลังกาย               

หรือหาได้ตามแหล่งธรรมชาติดังต่อไปนี้

 

Foods That Boost the Immune System

Feed your immune system the right ingredients
to help keep it running in peak condition.

Immune System Boosters
If you're looking for ways to prevent winter colds and the flu, your first step should be a visit to your local grocery store. Feeding your body certain foods can help to keep your immune system running strong. Plan your meals to include the following 10 powerful immune system boosters (we've included lots of recipes that make it easy) and you'll increase your family's chances of fending off those winter bugs before they get anyone sick

 

Citrus
Most people turn to vitamin C after they've caught a cold. But did you know it tops the charts of foods that keep your immune system running at 100%? Vitamin C helps increase the production of white blood cells, key to fighting infections. Because your body doesn't produce or store it, daily intake of vitamin C is essential for continued health. Almost all citrus fruits are high in vitamin C and with such a variety to choose from it's easy to add a squeeze of C to any meal.

  

Red Bell Peppers
Vitamin C not only boosts immune systems but it helps maintain healthy skin, which is the frontline in our war on colds. Think citrus fruits have the most vitamin C of any fruit or vegetable? Think again. Ounce for ounce, red bell peppers have twice as much flu-fighting vitamin C, as well as being a rich source of beta carotenes.

  

Broccoli
Broccoli is super-charged with an arsenal of vitamins and minerals ready to do battle with any germ or infection. Packed with vitamins A, C, and E, as well as numerous antioxidants, broccoli is one of the healthiest vegetables you can put on your table. The key to keeping its power intact is to cook it as little as possible, or better yet, not at all.

  

Garlic
Found in almost every cuisine around the world, garlic not only adds a little zing to foods, it's a must-have for your health. Early civilizations recognized its value for fighting infections and modern science has shown that garlic helps to lower cholesterol and prevent hardening of arteries. Its immune-boosting properties seem to come from a heavy concentration of sulphur-containing compounds, such as allicin.

  

Ginger
Ginger is another ingredient many turn to after they've caught a cold. But like vitamin C, ginger can also help you prevent that cold from taking hold in the first place. While it's used in many sweet desserts, ginger packs some heat in the form of gingerol, a relative of capsaicin, which gives chili peppers their distinctive heat. Ginger may help decrease chronic pain and may possess cholesterol-lowering properties.

  

Spinach
Spinach made our list not just because it's rich in vitamin C but because it's packed with numerous antioxidants and beta-carotene, which have been proven to increase the infection-fighting cells of our immune systems. Similar to broccoli, it is best cooked as little as possible so that its nutrients are retained.

 

  

Yogurt
When selecting yogurt look for ones that have "live and active cultures" printed on the label. Recent studies suggest these cultures help stimulate your immune system to help fight diseases. Additional studies also suggest a link between low vitamin D levels and an increased risk of catching a cold, so select brands fortified with vitamin D.

 

Almonds
When it comes to preventing and fighting off colds, vitamin E tends to take a backseat to the more commonly mentioned vitamin C, but vitamin E is also key to a healthy immune system. Vitamin E is a fat-soluble vitamin, meaning it requires the presence of fat to be absorbed properly. Nuts (especially almonds) are packed with vitamin E and a half cup serving provides nearly 100% of the daily recommended amount.

 

  

Turmeric
A key ingredient in many curries, this bright-yellow, bitter spice has been used for years as an anti-inflammatory in treating both osteoarthritis and rheumatoid arthritis. High concentrations of curcumin, which gives turmeric its distinct color, have been shown to contain strong flu and cold fighting properties.

 

  

Green Tea
Both green and black teas are packed with flavonoids, a type of antioxidant. Where green tea really shines is in its levels of epigallocatechin gallate, or EGCG, another powerful antioxidant. The fermentation process black tea goes through destroys a lot of the EGCG. Green tea, on the other hand, is steamed and not fermented, preserving that EGCG. If that wasn't enough, it's also a good source of the amino acid L-theanine, which aids in the production of germ-fighting compounds in your T-cells.

  

More Ways to Prevent the Flu
Eating right is a great start, but there's lots more you can do to protect your family and yourself from the flu, colds, and other illnesses. Start with these flu prevention basics and then read these 7 tips for flu-proofing your home. If you have children, consider this advice for stopping the spread of flu in schools. Perhaps most importantly, read up on the flu vaccine and decide whether getting the flu vaccine is right for you.

bottom of page